Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

BEYOND(上)
以黃家駒為靈魂嘅BEYOND樂隊,係年輕人嘅上帝,因為佢哋音樂嘅理想主義特徵,佢哋特別能夠打動嗰啲十幾二十歲嘅後生仔,而佢哋嘅音樂,亦喺一代又一代嘅年輕人中傳唱不息。隨便行過任何廣東話地區嘅縣城鄉鎮,都可以經常聽到BEYOND嘅音樂。
回想當年,我心目中曾經覺得非常惋惜,因為方言嘅障礙,粵語地區以外嘅人就唔能夠理解,或者講,錯過呢支咁出色嘅樂隊,實在係一大遺憾——但時間進入一個新嘅世紀以嚟,越來越使人驚喜咁發現,喺十幾年嘅時間裏面,喺冇任何嘅宣傳之下,呢支經典嘅樂隊卻喺全國各地星火燎原,以自己感人嘅力量,振奮千千萬萬嘅人,打動千千萬萬嘅人。佢哋超越咗語言嘅阻隔,再一次證明“音樂無界限”。
時間已經做出審判,BEYOND的確係一支偉大嘅樂隊。

Comments

Hide