Start Learning Cantonese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Jyutping Chart

b
p
m
f
d
t
n
l
g
k
ng
h
gw
kw
w
z
c
s
j
i
mi1
di
ti
ni1
li1
wi
zi1
ci1
si1
ji1
ip
dip1
tip1
nip1
lip1
gip1
kip
hip1
zip1
cip1
sip1
jip1
it
bit1
pit1
mit1
dit1
tit1
nit
lit1
git1
kit1
ngit1
hit1
zit1
cit1
sit1
jit1
ik
bik1
pik1
mik1
dik1
tik1
nik1
lik1
gik1
gwik1
kwik
wik1
zik1
cik1
sik1
jik1
im
dim1
tim1
nim1
lim1
gim1
kim1
him1
zim1
cim1
sim1
jim1
in
bin1
pin1
min1
din1
tin1
nin1
lin1
gin1
kin1
hin1
zin1
cin1
sin1
jin1
ing
bing1
ping1
ming1
fing
ding1
ting1
ning1
ling1
ging1
king1
hing1
gwing1
wing1
zing1
cing1
sing1
jing1
iu
biu1
piu1
miu1
diu1
tiu1
niu1
liu1
giu1
kiu1
hiu1
ziu1
ciu1
siu1
jiu1
yu
zyu1
cyu1
syu1
jyu1
yut
dyut1
tyut1
lyut1
gyut1
kyut1
hyut1
zyut1
cyut1
syut1
jyut1
yun
dyun1
tyun1
nyun1
lyun1
gyun1
kyun1
hyun1
zyun1
cyun1
syun1
jyun1
u
fu1
gu1
ku1
wu1
ut
but1
put1
mut1
fut1
gut
kut1
wut1
uk
uk1
buk1
puk1
muk1
fuk1
duk1
tuk1
nuk1
luk1
guk1
kuk1
nguk1
huk1
zuk1
cuk1
suk1
juk1
un
bun1
pun1
mun1
fun1
gun1
wun1
ung
ung1
bung1
pung1
mung1
fung1
dung1
tung1
nung1
lung1
gung1
kung1
ngung1
hung1
zung1
cung1
sung1
jung1
ui
bui1
pui1
mui1
fui1
gui1
kui1
wui1
e
e1
be1
pe
me1
fe
de1
ne1
le1
ge1
ke1
he
ze1
ce1
se1
je1
ep
gep1
ek
bek1
pek1
dek1
tek1
lek1
kek1
hek1
zek1
cek1
sek1
em
lem1
eng
beng1
peng1
meng1
deng1
teng1
leng1
geng1
heng1
zeng1
ceng1
seng1
jeng1
ei
ei1
bei1
pei1
mei1
fei1
dei1
nei1
lei1
gei1
kei1
hei1
sei1
eu
deu1
eot
deot1
neot1
leot1
zeot1
ceot1
seot1
eon
deon1
teon1
leon1
zeon1
ceon1
seon1
jeon1
eoi
deoi1
teoi1
neoi1
leoi1
geoi1
keoi1
heoi1
zeoi1
ceoi1
seoi1
jeoi1
oe
doe1
toe1
goe1
hoe1
zoe
oek
doek1
loek1
goek1
koek1
zoek1
coek1
soek1
joek1
oeng
doeng
noeng1
loeng1
goeng1
koeng1
hoeng1
zoeng1
coeng1
soeng1
joeng1
o
o1
bo1
po1
mo1
fo1
do1
to1
no1
lo1
go1
ko1
ngo1
ho1
gwo1
wo1
zo1
co1
so1
jo1
ot
got1
hot1
ok
ok1
bok1
pok1
mok1
fok1
dok1
tok1
nok1
lok1
gok1
kok1
ngok1
hok1
gwok1
kwok1
wok1
zok1
cok1
sok1
on
on1
gon1
ngon1
hon1
ong
ong1
bong1
pong1
mong1
fong1
dong1
tong1
nong1
long1
gong1
kong1
ngong1
hong1
gwong1
kwong1
wong1
zong1
cong1
song1
oi
oi1
doi1
toi1
noi1
loi1
goi1
koi1
ngoi1
hoi1
zoi1
coi1
soi1
ou
ou1
bou1
pou1
mou1
dou1
tou1
nou1
lou1
gou1
ngou1
hou1
zou1
cou1
sou1
ap
ap
dap
tap
nap1
lap1
gap1
kap1
ngap
hap1
zap1
cap1
sap1
jap1
at
at
bat1
pat1
mat1
fat1
dat1
tat
nat1
lat1
gat1
kat1
ngat1
hat1
gwat1
wat1
zat1
cat1
sat1
jat1
ak
ak1
bak1
pak
mak1
dak1
lak1
gak
kak
ngak1
hak1
wak
zak1
cak1
sak1
am
am1
bam1
dam1
tam
nam1
lam1
gam1
kam1
ngam1
ham1
zam1
cam1
sam1
jam1
an
an1
ban1
pan1
man1
fan1
dan1
tan1
nan1
lan
gan1
kan1
ngan1
han1
gwan1
kwan1
wan1
zan1
can1
san1
jan1
ang
ang1
bang1
pang1
mang1
fang1
dang1
tang1
nang1
lang
gang1
kang1
ngang
hang1
gwang1
wang1
zang1
cang1
sang1
ai西
ai1
bai1
pai1
mai1
fai1
dai1
tai1
nai1
lai1
gai1
kai1
ngai1
hai1
gwai1
kwai1
wai1
zai1
cai1
sai1
jai1
au
au1
bau
pau1
mau1
fau1
dau1
tau1
nau1
lau1
gau1
kau1
ngau1
hau1
zau1
cau1
sau1
jau1
aa
aa1
baa1
paa1
maa1
faa1
daa1
taa1
naa1
laa1
gaa1
kaa1
ngaa1
haa1
gwaa1
kwaa1
waa1
zaa1
caa1
saa1
jaa1
aap
aap1
daap1
taap1
naap1
laap1
gaap1
kaap
ngaap
haap1
zaap1
caap1
saap1
aat
aat1
baat1
paat
maat1
faat1
daat1
taat1
naat1
laat1
gaat1
kaat1
ngaat1
haat
gwaat1
waat1
zaat1
caat1
saat1
aak
aak1
baak1
paak1
maak1
faak
daak1
laak1
gaak1
kaak1
ngaak1
haak1
gwaak1
waak1
zaak1
caak1
saak1
jaak1
aam
aam1
daam1
taam1
naam1
laam1
gaam1
ngaam1
haam1
zaam1
caam1
saam1
aan
aan1
baan1
paan1
maan1
faan1
daan1
taan1
naan1
laan1
gaan1
kaan
ngaan1
haan1
gwaan1
kwaan
waan1
zaan1
caan1
saan1
aang
aang1
baang1
paang1
maang1
laang1
gaang1
ngaang1
haang1
gwaang1
kwaang1
waang1
zaang1
caang1
saang1
aai
aai1
baai1
paai1
maai1
faai1
daai1
taai1
naai1
laai1
gaai1
kaai1
ngaai1
haai1
gwaai1
kwaai1
waai1
zaai1
caai1
saai1
jaai1
aau
aau1
baau1
paau1
maau1
naau1
gaau1
kaau1
ngaau1
haau1
zaau1
caau1
saau1
m
m1
hm1
ng
ng1
hng1