Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook

Jyutping Chart

 

 

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

ng

h

gw

kw

w

z

c

s

j

i

 

 

 


mi1

 


di


ti


ni1


li1

 

 

 

 

 

 


wi


zi1


ci1


si1


ji1

ip

 

 

 

 

 


dip1


tip1


nip1


lip1


gip1


kip

 


hip1

 

 

 


zip1


cip1


sip1


jip1

it

 


bit1


pit1


mit1

 


dit1


tit1


nit


lit1


git1


kit1


ngit1


hit1

 

 

 


zit1


cit1


sit1


jit1

ik

 


bik1


pik1


mik1

 


dik1


tik1


nik1


lik1


gik1

 

 

 


gwik1


kwik


wik1


zik1


cik1


sik1


jik1

im

 

 

 

 

 


dim1


tim1


nim1


lim1


gim1


kim1

 


him1

 

 

 


zim1


cim1


sim1


jim1

in

 


bin1


pin1


min1

 


din1


tin1


nin1


lin1


gin1


kin1

 


hin1

 

 

 


zin1


cin1


sin1


jin1

ing

 


bing1


ping1


ming1


fing


ding1


ting1


ning1


ling1


ging1


king1

 


hing1


gwing1

 


wing1


zing1


cing1


sing1


jing1

iu

 


biu1


piu1


miu1

 


diu1


tiu1


niu1


liu1


giu1


kiu1

 


hiu1

 

 

 


ziu1


ciu1


siu1


jiu1

yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zyu1


cyu1


syu1


jyu1

yut

 

 

 

 

 


dyut1


tyut1

 


lyut1


gyut1


kyut1

 


hyut1

 

 

 


zyut1


cyut1


syut1


jyut1

yun

 

 

 

 

 


dyun1


tyun1


nyun1


lyun1


gyun1


kyun1

 


hyun1

 

 

 


zyun1


cyun1


syun1


jyun1

u

 

 

 

 


fu1

 

 

 

 


gu1


ku1

 

 

 

 


wu1

 

 

 

 

ut

 


but1


put1


mut1


fut1

 

 

 

 


gut


kut1

 

 

 

 


wut1

 

 

 

 

uk


uk1


buk1


puk1


muk1


fuk1


duk1


tuk1


nuk1


luk1


guk1


kuk1


nguk1


huk1

 

 

 


zuk1


cuk1


suk1


juk1

un

 


bun1


pun1


mun1


fun1

 

 

 

 


gun1

 

 

 

 

 


wun1

 

 

 

 

ung


ung1


bung1


pung1


mung1


fung1


dung1


tung1


nung1


lung1


gung1


kung1


ngung1


hung1

 

 

 


zung1


cung1


sung1


jung1

ui

 


bui1


pui1


mui1


fui1

 

 

 

 


gui1


kui1

 

 

 

 


wui1

 

 

 

 

e


e1


be1


pe


me1


fe


de1

 


ne1


le1


ge1


ke1

 


he

 

 

 


ze1


ce1


se1


je1

ep

 

 

 

 

 

 

 

 

 


gep1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ek

 


bek1


pek1

 

 


dek1


tek1

 


lek1

 


kek1

 


hek1

 

 

 


zek1


cek1


sek1

 

em

 

 

 

 

 

 

 

 


lem1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eng

 


beng1


peng1


meng1

 


deng1


teng1

 


leng1


geng1

 

 


heng1

 

 

 


zeng1


ceng1


seng1


jeng1

ei


ei1


bei1


pei1


mei1


fei1


dei1

 


nei1


lei1


gei1


kei1

 


hei1

 

 

 

 

 


sei1

 

eu

 

 

 

 

 


deu1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eot

 

 

 

 

 


deot1

 


neot1


leot1

 

 

 

 

 

 

 


zeot1


ceot1


seot1

 

eon

 

 

 

 

 


deon1


teon1

 


leon1

 

 

 

 

 

 

 


zeon1


ceon1


seon1


jeon1

eoi

 

 

 

 

 


deoi1


teoi1


neoi1


leoi1


geoi1


keoi1

 


heoi1

 

 

 


zeoi1


ceoi1


seoi1


jeoi1

oe

 

 

 

 

 


doe1


toe1

 

 


goe1

 

 


hoe1

 

 

 


zoe

 

 

 

oek

 

 

 

 

 


doek1

 

 


loek1


goek1


koek1

 

 

 

 

 


zoek1


coek1


soek1


joek1

oeng

 

 

 

 

 


doeng

 


noeng1


loeng1


goeng1


koeng1

 


hoeng1

 

 

 


zoeng1


coeng1


soeng1


joeng1

o


o1


bo1


po1


mo1


fo1


do1


to1


no1


lo1


go1


ko1


ngo1


ho1


gwo1

 


wo1


zo1


co1


so1


jo1

ot

 

 

 

 

 

 

 

 

 


got1

 

 


hot1

 

 

 

 

 

 

 

ok


ok1


bok1


pok1


mok1


fok1


dok1


tok1


nok1


lok1


gok1


kok1


ngok1


hok1


gwok1


kwok1


wok1


zok1


cok1


sok1

 

on


on1

 

 

 

 

 

 

 

 


gon1

 


ngon1


hon1

 

 

 

 

 

 

 

ong


ong1


bong1


pong1


mong1


fong1


dong1


tong1


nong1


long1


gong1


kong1


ngong1


hong1


gwong1


kwong1


wong1


zong1


cong1


song1

 

oi


oi1

 

 

 

 


doi1


toi1


noi1


loi1


goi1


koi1


ngoi1


hoi1

 

 

 


zoi1


coi1


soi1

 

ou


ou1


bou1


pou1


mou1

 


dou1


tou1


nou1


lou1


gou1

 


ngou1


hou1

 

 

 


zou1


cou1


sou1

 

ap


ap

 

 

 

 


dap


tap


nap1


lap1


gap1


kap1


ngap


hap1

 

 

 


zap1


cap1


sap1


jap1

at


at


bat1


pat1


mat1


fat1


dat1


tat


nat1


lat1


gat1


kat1


ngat1


hat1


gwat1

 


wat1


zat1


cat1


sat1


jat1

ak


ak1


bak1


pak


mak1

 


dak1

 

 


lak1


gak


kak


ngak1


hak1

 

 


wak


zak1


cak1


sak1

 

am


am1


bam1

 

 

 


dam1


tam


nam1


lam1


gam1


kam1


ngam1


ham1

 

 

 


zam1


cam1


sam1


jam1

an


an1


ban1


pan1


man1


fan1


dan1


tan1


nan1


lan


gan1


kan1


ngan1


han1


gwan1


kwan1


wan1


zan1


can1


san1


jan1

ang


ang1


bang1


pang1


mang1


fang1


dang1


tang1


nang1


lang


gang1


kang1


ngang


hang1


gwang1

 


wang1


zang1


cang1


sang1

 

ai
西


ai1


bai1


pai1


mai1


fai1


dai1


tai1


nai1


lai1


gai1


kai1


ngai1


hai1


gwai1


kwai1


wai1


zai1


cai1


sai1


jai1

au


au1


bau


pau1


mau1


fau1


dau1


tau1


nau1


lau1


gau1


kau1


ngau1


hau1

 

 

 


zau1


cau1


sau1


jau1

aa


aa1


baa1


paa1


maa1


faa1


daa1


taa1


naa1


laa1


gaa1


kaa1


ngaa1


haa1


gwaa1


kwaa1


waa1


zaa1


caa1


saa1


jaa1

aap


aap1

 

 

 

 


daap1


taap1


naap1


laap1


gaap1


kaap


ngaap


haap1

 

 

 


zaap1


caap1


saap1

 

aat


aat1


baat1


paat


maat1


faat1


daat1


taat1


naat1


laat1


gaat1


kaat1


ngaat1


haat


gwaat1

 


waat1


zaat1


caat1


saat1

 

aak


aak1


baak1


paak1


maak1


faak


daak1

 

 


laak1


gaak1


kaak1


ngaak1


haak1


gwaak1

 


waak1


zaak1


caak1


saak1


jaak1

aam


aam1

 

 

 

 


daam1


taam1


naam1


laam1


gaam1

 


ngaam1


haam1

 

 

 


zaam1


caam1


saam1

 

aan


aan1


baan1


paan1


maan1


faan1


daan1


taan1


naan1


laan1


gaan1


kaan


ngaan1


haan1


gwaan1


kwaan


waan1


zaan1


caan1


saan1

 

aang


aang1


baang1


paang1


maang1

 

 

 

 


laang1


gaang1

 


ngaang1


haang1


gwaang1


kwaang1


waang1


zaang1


caang1


saang1

 

aai


aai1


baai1


paai1


maai1


faai1


daai1


taai1


naai1


laai1


gaai1


kaai1


ngaai1


haai1


gwaai1


kwaai1


waai1


zaai1


caai1


saai1


jaai1

aau


aau1


baau1


paau1


maau1

 

 

 


naau1

 


gaau1


kaau1


ngaau1


haau1

 

 

 


zaau1


caau1


saau1

 

m


m1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


hm1

 

 

 

 

 

 

 

ng


ng1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


hng1